Vedtægter Egebjerg Møllelaug

§ 1 Egebjerg Møllelaug er en selvejende institution med hjemsted og virkeområde i Svendborg Kommune. 
§ 2 Formål 
Møllelaugets formål er at erhverve, genopbygge og bevare Egebjerg Mølle i en bevaringsværdig stand, samt gøre 
møllen tilgængelig for offentligheden og fremme interessen for møllen og lokalhistoriske formål, f.eks. gennem udstillinger og andre arrangementer. 
§ 3 Medlemskreds 
Enhver interesseret kan optages som medlem mod at betale et kontingent, hvis størrelse fastsættes af 
generalforsamlingen. Kontingentindtægterne anvendes til møllens administration og drift. 
§ 4 Møllens økonomi 
For møllens forpligtelser hæfter alene møllelaugets formue, der søges tilvejebragt ved medlemsbidrag og tilskud fra offentlige myndigheder, private fonde og virksomheder m.v. 
§ 5 Generalforsamlingen 
Møllelaugets højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært indkaldes hvert år i juni måned med 2 ugers 
varsel. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne kalenderår. 
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår. 
4. Fastsættelse af medlemskontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag, som skal være afleveret en uge inden generalforsamlingen. 
6. Valg af 5 (4) bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer dette, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette. Indkaldelse sker med 1 uges varsel. 
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. 
Beslutning om nedlæggelse af Egebjerg Møllelaug skal ske ved vedtagelse af 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger og kun med 2/3 af de fremmødtes stemmer. 
§ 6 Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 
Ejeren af mølleejendommen kan få sæde i bestyrelsen. 
Medlemmer vælges på Egebjerg Møllelaugets generalforsamling. I fald ejeren af mølleejendommen ikke ønsker sæde i bestyrelsen skal der vælges 9 medlemmer af generalforsamlingen. 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. 
Bestyrelsens funktionsperiode er 2 år. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur hvert 2. år. 
Bestyrelsen varetager Møllelaugets virksomhed og sørger for møllens drift og vedligeholdelse. I forbindelse hermed kan der antages lønnet medhjælp. 
Formanden og kasserer tegner i fællesskab bestyrelsen og Møllelauget i forhold til økonomiske dispositioner og bankanliggender. I alle andre anliggender tegner formanden alene bestyrelsen og Møllelauget.
§ 7 Møllens evt. overgang til anden ejer 
Hvis der er truffet gyldig beslutning om nedlæggelse af Egebjerg Møllelaug, skal møllen og dens aktiver og passiver tilbydes nedenstående i følgende rækkefølge: 
1. Svendborg kommune.
2. Region Syddanmark.
3. Staten.
§ 8 Forholdet til offentlige myndigheder 
Såfremt der til møllelauget gives tilskud fra offentlige myndigheder, suppleres nærværende vedtægter med de bestemmelser, som den offentlige myndighed måtte forlange, herunder evt. med bestemmelser om salg og pantsætning af laugets aktiver, ændringer i vedtægter, samt ophør af den selvejende institution evt. kun kan finde sted med samtykke af vedkommende offentlige myndighed. 
Vedtaget på Egebjerg Møllelaugs stiftende generalforsamling d. 28.04.1984. 
Suppleret på Egebjerg Møllelaugs ordinære generalforsamling d. 15.03.1989. 
Suppleret på Egebjerg Møllelaugs ordinære generalforsamling d. 17.06 2013. 
Suppleret på Egebjerg Møllelaugs ordinære generalforsamling d. 20.06 2016.
Suppleret på Egebjerg Møllelaugs ordinære generalforsamling d. 17.08. 2020.