Vedtægter Egebjerg Møllelaug

§ 1 Egebjerg
Møllelaug 
er en selvejende institution med hjemsted og virkeområde i Svendborg
Kommune.
§ 2 Formål
Møllelaugets formål er at erhverve, genopbygge og bevare Egebjerg Mølle i en
bevaringsværdig stand, samt gøre
møllen tilgængelig for offentligheden og fremme interessen for møllen og
lokalhistoriske formål, f.eks. gennem udstillinger og andre
arrangementer.
§ 3 Medlemskreds
Enhver interesseret kan optages som medlem mod at betale et kontingent, hvis
størrelse fastsættes af
generalforsamlingen. Kontingentindtægterne anvendes til møllens administration
og drift.
§ 4 Møllens økonomi
For møllens forpligtelser hæfter alene møllelaugets formue, der søges
tilvejebragt ved medlemsbidrag og tilskud fra offentlige myndigheder,
private fonde og virksomheder m.v.
§ 5 Generalforsamlingen
Møllelaugets højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært indkaldes
hvert år i juni måned med 2 ugers
varsel. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne kalenderår.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår.
4. Fastsættelse af medlemskontingent.
(Vedtaget på generalforsamlingen i 2020: kr. 150,- /år/husstand).
5. Behandling af indkomne forslag, som skal være afleveret en uge inden
generalforsamlingen.
6. Valg af 5 (4) bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer dette, eller
når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette. Indkaldelse sker
med 1 uges varsel.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.
Beslutning om nedlæggelse af Egebjerg Møllelaug skal ske ved vedtagelse af 2 på
hinanden følgende
generalforsamlinger og kun med 2/3 af de fremmødtes stemmer.
§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 9 medlemmer.
Ejeren af mølleejendommen kan få sæde i bestyrelsen.
Medlemmer vælges på Egebjerg Møllelaugets generalforsamling. I fald ejeren af
mølleejendommen ikke ønsker sæde i bestyrelsen skal der vælges 9 medlemmer
af generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsens funktionsperiode er 2 år. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur
hvert 2. år.
Bestyrelsen varetager Møllelaugets virksomhed og sørger for møllens drift og
vedligeholdelse. I forbindelse hermed kan der antages lønnet
medhjælp.
Formanden og kasserer tegner i fællesskab bestyrelsen og Møllelauget i forhold
til økonomiske dispositioner og bankanliggender. I alle andre anliggender
tegner formanden alene bestyrelsen og Møllelauget.
§ 7 Møllens evt. overgang til anden ejer 
Hvis der er truffet gyldig beslutning om nedlæggelse af Egebjerg Møllelaug,
skal møllen og dens aktiver og passiver tilbydes nedenstående i følgende
rækkefølge:
1. Svendborg kommune.
2. Region Syddanmark.
3. Staten.
§ 8 Forholdet til offentlige myndigheder
Såfremt der til møllelauget gives tilskud fra offentlige myndigheder, suppleres
nærværende vedtægter med de bestemmelser, som den offentlige myndighed
måtte forlange, herunder evt. med bestemmelser om salg og pantsætning af
laugets aktiver, ændringer i vedtægter, samt ophør af den selvejende
institution evt. kun kan finde sted med samtykke af vedkommende offentlige
myndighed.
Vedtaget på Egebjerg Møllelaugs stiftende generalforsamling d.
28.04.1984. 

Suppleret på Egebjerg Møllelaugs ordinære generalforsamling d.
15.03.1989. 

Suppleret på Egebjerg Møllelaugs ordinære generalforsamling d. 17.06
2013. 

Suppleret på Egebjerg Møllelaugs ordinære generalforsamling d. 20.06 2016.
Suppleret på Egebjerg Møllelaugs ordinære generalforsamling d. 17.08. 2020.